School Times

Kiara College – Siren Times

PeriodMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday, FridayDuration
Before School8.28am – 8.50am22 minutes
18.50am – 9.54am64 minutes
29.54am – 10.58am64 minutes
Recess10.58am – 11.21am23 minutes
311.21am – 12.25pm64 minutes
412.25pm – 1.29pm64 minutes
Lunch1.29pm – 1.51pm 22 minutes
51.51pm – 2.55pm64 minutes
After School2.55pm – 3.17pm22 minutes